Het komt voor dat mensen te kampen hebben met een dusdanig grote schuldenlast dat ze op eigen kracht niet meer tot een oplossing kunnen komen. Zij dienen zich dan eerste te melden bij het Budget Advies Centrum (BAC) of de Sociale Dienst in hun gemeente. Een gecertificeerde schuldhulpverlener maakt vervolgens een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden. Daarna probeert hij een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Dit houdt in dat er wordt aangeboden een deel van de schuld te betalen tegen kwijtschelding van de rest van de vordering.

Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met dit aanbod, is het minnelijk traject gelukten dient er gedurende een vastgestelde periode via de schuldhulpverleningsinstelling maandelijks een bedrag aan de schuldeisers te worden voldaan.

Als één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan, wordt het minnelijk traject als mislukt beschouwd. De schuldhulpverlener stelt dan een verzoekschrift op met als bijlage een verklaring. Beide stukken moeten (door de schuldenaar ondertekend) naar de rechtbank worden verzonden. Enkele weken na verzending ontvangt de schuldenaar een oproep van de rechtbank om bij de rechtbank te verschijnen. Tijdens de zitting vraagt de rechter om aanvullende informatie en legt hij nogmaals eens uit welke verplichtingen u heeft als u tot de WSNP wordt toegelaten. In de meeste gevallen wordt tijdens de zitting aangegeven of de schuldenaar wordt toegelaten tot de WSNP.

Tegen een afwijzing van een WSNP- aanvraag staat hoger beroep open.
Dit betekent dat u uw zaak nogmaals aan een rechter kunt voorleggen.
Wij bezitten de kennis en de ervaring om u in deze procedures bij te staan. Daarbij komt een schuldenaar altijd in aanmerking voor een toevoeging en kan de te betalen eigen bijdrage door de bijzondere bijstand worden vergoed.

Contact

We helpen u graag om (in hoger beroep alsnog) toegelaten te worden tot de WSNP.