Deel uitmakend van en/of van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die zijn/worden gesloten met mr. J.H.J. Joosten, advocaat, of mr. S.C.M. Wouda-van Velzen, advocaat, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IJsseldijk Advocatuur B.V. of mr. M.W.J. Rosendaal, advocaat

(allen tevens handelend onder de naam “Advocatenhuys Velperweg”)

 1. Toepasselijkheid

 Advocatenhuys Velperweg is de overkoepelende naam van vier advocatenkantoren, die elk voor eigen rekening en risico de praktijk voeren, te weten mr. J.H.J. Joosten, advocaat, mr. S.C.M. Wouda-van Velzen, advocaat, IJsseldijk Advocatuur B.V., en mr. M.W.J. Rosendaal, advocaat. De deelnemende advocaten nemen tevens voor elkaar waar en hebben derhalve (en ter voorkoming van tegengestelde belangen) toegang tot en inzicht in elkaars dossiers.

Deze voorwaarden zijn toepassing op alle de respectievelijke advocaten hierna te noemen “de advocaat”, verstrekte opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever.

Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

2. Verwerking persoonsgegevens

De opdrachtgever geeft aan de advocaat uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik en/of verwerken van zijn persoonsgegevens en overige door de opdrachtgever of derden overlegde overige stukken door de advocaat voor zover dit nuttig of noodzakelijk is voor de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden.

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat dit mede bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens kan betreffen. De advocaat is zich bewust van het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens en voldoet bij het gebruik en/of het verwerken van deze persoonsgegevens aan de wet en/of specifieke voorschriften van de beroepsgroep

3. Inschakeling derden

 Indien de advocaat dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij steeds bevoegd zich bij het verrichten van uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden of een deel ervan te laten uitvoeren door derden (waaronder – doch niet beperkt tot – deurwaarders en deskundigen). Bij de inschakeling van derden zal de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht worden genomen.

3. Aansprakelijkheid

 Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het te betalen eigen risico.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt uitbetaald geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het voor de uitvoering van desbetreffende opdracht betaalde honorarium met een maximum van € 100.000, –.

Ingeval de door de advocaat in het kader van de werkzaamheden ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken is de advocaat c.q. de behandelend advocaat gerechtigd om zonder overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of- uitsluiting) van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

5. Honorering en kosten

 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal het overeengekomen honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeelde uurtarief, vermeerderd met een percentage van 6% uit hoofde van door de advocaat bij de opdrachtgever in rekening te brengen bureaukosten. Over het aldus verkregen bedrag zal BTW worden berekend.

Náást het honorarium zal de advocaat verschotten en andere kosten die de werkzaamheden met zich mee brengen aan de opdrachtgever doorberekenen. De verschotten bestaan uit de werkelijk door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen en uittreksels). Verschotten dienen altijd vooraf te worden voldaan op straffe van niet- ontvankelijkheid.

Diegene(n) die de door de advocaat verstrekte opdrachtbevestiging namens de opdrachtgever heeft/ hebben ondertekend is met de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de door de advocaat aan opdrachtgever te verzenden facturen.

Behoudens voor zover uit de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak worden honorarium en kosten door middel van tussentijdse declaraties aan de opdrachtgever in rekening gebracht, welke declaraties in

beginsel eens per maand worden opgemaakt. Dit laat onverlet de mogelijkheid dat aan de opdrachtgever op andere tijdstippen

tussentijdse declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte werkzaamheden of gemaakte (on)kosten. Een tussentijdse declaratie of een einddeclaratie gaat altijd vergezeld van een specificatie, tenzij anders overeengekomen.

In de zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde beginsel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

6. Voorschot

 De advocaat kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen in verband met honoraria en verschotten die hij/zij verschuldigd zal worden of onkosten die voor hem/haar moeten worden gemaakt, alvorens de advocaat met de opgedragen werkzaamheden zal aanvangen of deze door hem zullen worden voortgezet. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de einddeclaratie.

7. Betaling

 Declaraties, andere tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Declaraties van zijn na verloop van 10 dagen na factuurdatum opeisbaar. Indien betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt dan is de advocaat onmiddellijk gerechtigd om uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van de advocaat c.q. de behandeld advocaat zal leiden. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als hiervoor genoemd uitblijft en de advocaat tot incasso overgaat, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

8. Klachten

 In geval van een klacht over de verrichte dienstverlening kan de opdrachtgever klagen bij de behandelend advocaat of diens kantoorgenoot. Indien dat voor klager niet tot een genoegzame oplossing leidt, wordt op diens verzoek door de advocaat een externe advocaat aangewezen om als klachtfunctionaris op te treden, de klacht te onderzoeken en zo nodig te bemiddelen. Voor zover een klager zich direct wenst te wenden tot een externe klachtfunctionaris, kan hij dit kenbaar maken. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtgever én de advocaat wenselijk is, wordt de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing verklaard op het geschil en zal het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

9. Recht op het wissen van gegevens

 De opdrachtgever kan bij de advocaat een verzoek indienen om zijn persoonsgegevens en/of overige stukken te wissen. De advocaat zal hieraan voldoen, behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep andere verplichtingen voortvloeien.

 10. Archivering

Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen originele aan de opdrachtgever toebehorende stukken uiterlijk na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden aangeboden.

De opdrachtgever ontvangt een afschrift van alle relevante door de advocaat verzonden (proces)stukken en/of correspondentie. De opdrachtgever kan te allen tijde bij de opdrachtgever een verzoek tot het opvragen van een kopie van de verwerkte persoonsgegevens en/of processtukken opvragen. De advocaat zal deze binnen een redelijke termijn verstrekken aan de opdrachtgever De originele processtukken blijven gedurende een periode van vijf jaar na sluiting van het dossier in bewaring van de advocaat. Daarna heeft de advocaat het recht het dossier te vernietigen.

11. Tevredenheid

De advocaat streeft naar dienstverlening van optimale kwaliteit en tot volle tevredenheid van zijn opdrachtgevers. In verband daarmee kan de advocaat bij de sluiting van ieder dossier vragen om de medewerking van opdrachtgevers aan een kantoorevaluatie. Door middel van een antwoordformulier wordt dan aan de opdrachtgever de gelegenheid geboden zijn of haar ervaringen schriftelijk kenbaar te maken.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de advocaat is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen – naast of in plaats van voormelde geschillenprocedure – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.